Úterý 9. 4. 2019

Biblický text: Jan 8, 28-29

Ježíš jim řekl: „Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec.

Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu.“

Text z promluv papeže Františka:

Když přijímáme Boží slovo, pak jsme polem víry! Dovolte prosím, aby Kristus a jeho slovo vstoupili do vašeho života, nechte k sobě vstoupit zrno Božího slova, nechte je vzklíčit a růst. Bůh koná všechno, ale vy jej nechte jednat, dovolte, aby ve vás takovýto růst působil.             

Zamyšlení: Jak často si čtu z Bible, nebo jiné duchovní literatury? Snažím se vzdělávat ve věcech víry? Naslouchat v kostele Božímu slovu a promluvám kněze?

Úkol: Přečti si v těchto dnech postupně z evangelia podle Marka 13. - 16. kapitolu, kde jsou popsány velikonoční události.

Přímluvy

Bratři a sestry! Obraťme se k našemu Bohu, který zná naše srdce a jemuž nejsou skryty potřeby žádného z nás.

Milosrdný Bože:

  • Prosíme za papeže Františka, biskupy a kněze, aby nás svým životem a příkladem přivedli blíže k tobě, milujícímu Bohu.
  • Prosíme za všechny křesťany, aby před blížícími se svátky očistili svá srdce a byli připraveni na slavení slavného Kristova vzkříšení.
  • Prosíme za ty, kteří vládnou, aby si byli vědomi, že jim jejich moc byla svěřena k službě a všeobecnému dobru.
  • Prosíme za nás, abychom z Božího slova čerpali do každodenního života.
  • Prosíme za mládež, aby poznávala pravé hodnoty a rozhodovala se pro ně.
  • Prosíme za naše blízké, které jsi povolal k sobě; přijmi je do své nebeské slávy, ať plně zakoušejí tvou lásku.

Všemohoucí Bože! Vyslyš naše volání a dopřej nám dojít k světlu tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.