Týden modliteb za mládež 2020

Milí přátelé, každý se modlíme - někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit…

Týden modliteb za mládež - neděle 7. 4. 2019

Neděle 7. 4. 2019 Biblický text: Jan 1, 35-39 Druhého dne tam byl opět Jan (Křtitel) se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a…

Týden modliteb za mládež - pondělí 8. 4. 2019

Pondělí 8. 4. 2019 Biblický text: Jan 8, 12-14 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svědectví sám sobě, proto tvé svědectví…

Týden modliteb za mládež - úterý 9. 4. 2019

Úterý 9. 4. 2019 Biblický text: Jan 8, 28-29 Ježíš jim řekl: „Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec. Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť…

Týden modliteb za mládež - středa 10. 4. 2019

Středa 10. 4. 2019 Biblický text: Dan 3, 24 - 28 Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“ Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou…

Týden modliteb za mládež - čtvrtek 11. 4. 2019

Čtvrtek 11. 4. 2019 Biblický text: Jan 8, 54-56 Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má slova by nic nebyla. Mne oslavuje můj otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu…

Týden modliteb za mládež - pátek 12. 4. 2019

Pátek 12. 4. 2019 Biblický text: Jan 10, 31-32 Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Text z promluv papeže Františka: Co kříž zanechává…

Týden modliteb za mládež - sobota 13. 4. 2019

Sobota 13. 4. 2019 Biblický text: Jan 11, 55-57 Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Přijde na…

Týden modliteb za mládež - neděle 14. 4. 2019

Neděle 14. 4. Biblický text: Lk 23, 44-46 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla vpůli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“…

Metodické poznámky a modlitba

Letošní „Týden modliteb za mládeže“ prožíváme ve znamení oslav XXXIV. Světového dne mládeže, který se slavil v Panamě a nyní se slaví v jednotlivých diecézích. Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane…