Středa 10. 4. 2019

Biblický text: Dan 3, 24 - 28

Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“ Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“ I přistoupil Nebúkadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šadraku, Méšaku a Abed-nego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem!“ Šadrak, Méšak a Abed-nego vyšli z ohně.

Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejichž těly neměl oheň moc; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm.

Nebúkadnesar zvolal: „Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než Bohu svému.

Text z promluv papeže Františka:

Podej víru – a tvůj život dostane novou příchuť, bude buzolou, která určuje směr; podej naději – a každý tvůj den bude osvícen a tvůj horizont už nebude temný, nýbrž zářivý; podej lásku – a tvůj život bude jako dům postavený na skále, tvoje cesta bude radostná, protože potkáš mnoho přátel, kteří půjdou s tebou. Podej víru, podej naději, podej lásku.

Zamyšlení: Král Nebúkadnesar nechal hodit tři mladíky do rozpálené pece, protože se nechtěli klanět jinému bohu. Oni se nebáli a nechali se do pece hodit. Důvěřovali Bohu, že je zachrání. Tím svědčili o své víře v Něj.

Nestydím se za svoji víru? Jsem ochotný jít proti proudu i za cenu toho, že by se mi druzí smáli? Jak já svědčím svým životem o Bohu? Nebojím se svědčit svými skutky i slovy o Ježíši? Využívám příležitosti, jak druhým o víře a o lásce Boží povídat?

Úkol: Zamysli se nad tím, jak bys mohl/a krátce svědčit o Kristu ve svém okolí. Kdy jsi raději z nějaké obavy mlčel/a? Popros v modlitbě o více statečnosti.

Přímluvy

Ježíš položil život za nás za všechny. Proto se my – jeho církev modleme za sebe a celý svět.

Kriste, který se za nás vydáváš:

  • Prosíme za všechny členy církve, aby s odvahou srozumitelně a laskavě hlásali evangelium.
  • Prosíme za politiky a za všechny, kdo mají na starosti věci veřejné, aby nehledali své výhody, ale blaho druhých.
  • Prosíme za všechny staré a slabé, nemocné a nešťastné, utěš je, navrať jim zdraví a dodávej jim potřebnou sílu.
  • Prosíme za všechny křesťany, kteří trpí pro víru, aby vnímali, že jsi s nimi a posiluj je.
  • Prosíme za mladé lidi, kteří v tebe věří, aby neměli obavy o víře svědčit mezi svými vrstevníky.
  • Prosíme za naše blízké zemřelé, aby se mohli ve tvé slávě těšit ze života věčného

Pane, ty jsi nade všemi a působíš skrze všechny a ve všech: svou silou můžeš učinit všechno, mnohem víc, než oč tě prosíme nebo čemu rozumíme. Tobě buď sláva nyní i na věky věků. Amen