Sobota 13. 4. 2019

Biblický text: Jan 11, 55-57

Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Přijde na svátky?“ Velekněží a farizeové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout.

Text z promluv papeže Františka:

Bůh nás žádá, abychom jej ukryli do nejvřelejšího místa sebe samých, do svého srdce. Je to Bůh, kdo v nás osvobozuje vroucnost, kterou potřebujeme, ale nejprve k nám vstupuje s prohnaností toho, kdo žebrá.

Zamyšlení: Jaké místo má v mém srdci a v mém životě Bůh? Kolik času mu věnuji během dne?

Milovat Boha znamená mít rád také druhé lidi. Dávám svým blízkým najevo, že je mám rád? Když něco dělám pro druhé, dělám to s vroucností srdce, nebo jen z povinnosti?

 

Úkol: Spočti si, kolik minut věnuješ průměrně za den Bohu. Jsi s tím spokojen/a? Alespoň třem lidem, kteří jsou pro tebe v životě důležití, které máš rád, to dej najevo. Napiš jim sms, řekni jim to při osobním setkání nebo nějakým jiným způsobem – láska je vynalézavá.

Přímluvy

Bratři a sestry! Vzývejme Pána, svého Boha, aby nehleděl na naše viny, ale vyslyšel nás pro svou nesmírnou slitovnost.

Bože, který jsi nejvýš milosrdný!

  • Veď svým Svatým Duchem církev, aby sloužila lidské víře, naději a lásce.
  • Uděl mír mezi státy a bratrskou lásku v každém národě.
  • Přiveď katechumeny ke křestnímu prameni a k eucharistickému stolu a dávej jim dary Svatého Ducha.
  • Dej, aby nás v naší farnosti spojovala upřímná láska.
  • Nedopusť, aby se mladí lidé stali otroky svých vášní a svého těla.
  • Dej mladým lidem odvahu rozhodnout se pro životní povolání.
  • Pro své nezměrné milosrdenství odpusť zemřelým jejich viny.

Bože silný! Tvou svatou vůlí je uvést nás všechny do nebeské vlasti. O to tě prosíme, skrze Krista, našeho Pána. Amen.