Neděle 7. 4. 2019

Biblický text: Jan 1, 35-39

Druhého dne tam byl opět Jan (Křtitel) se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: „Co chcete?“ Řekli mu: „Rabbi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?“ Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne.

Text z promluv papeže Františka:

„Opustili svého prvního mistra (Jana Křtitele) a vydali se následovat Ježíše. Ten se k nim cestou obrátil a položil jim rozhodující otázku: „Co byste chtěli?“ Ježíš v evangeliích vystupuje jako znalec lidského srdce. V oné chvíli potkal dva hledající, zdravě znepokojené mladíky (Jana a Ondřeje). Vždyť co je to za mládí, je-li spokojené a neklade si otázku po smyslu? Také já bych se chtěl dnes zeptat mladých: „Co hledáš? Co hledáš ve svém srdci?“

Zamyšlení:Když se Jan stal Ježíšovým učedníkem, bylo mu kolem 20 let. Byl mladým člověkem. A jako mladý člověk hledal svoji životní cestu. Dokonce si pamatuje i hodinu, kdy se v jeho životě stalo něco důležitého – poznal Ježíše. Rozhodl se poznat ho víc, a tak se ptá: „Mistře, kde bydlíš?“ Ježíš pozval Jana a zve i každého z nás, abychom poznali nejenom, kde bydlí, ale i celý jeho život.

Otázka: Co hledáš ve svém životě? Co hledáš ve svém srdci?

Přímluvy

Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Modleme se proto za spásu celého světa a společně volejme: Pane, smiluj se.

  • Obnov, Pane, svou církev a připrav nás na slavení Velikonoc.
  • Přiveď katechumeny ke křestnímu prameni a k eucharistickému stolu a dávej jim dary Svatého Ducha.
  • V tomto týdnu, kdy se modlíme za mládež, dej, Pane, odvahu mladým lidem, aby především oni sami žili to, co vyžadují od ostatních kolem sebe.
  • Pomáhej nám, abychom rozvazovali nespravedlivá pouta, dělili se s chudými a hladovými a nikdy nebyli neteční k potřebám bližních.
  • Veď nás k pravému obrácení a zbav nás neupřímnosti a přetvářky.
  • Pamatuj na všechny, kdo nás předešli ve smrti.

Pane, obnov a chraň celé lidstvo, neboť ve tvých rukou je všechna moc nyní i vždycky a na věky věků. Amen.