Neděle 14. 4.

Biblický text: Lk 23, 44-46

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla vpůli.  A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.

Text z promluv papeže Františka:

Starobylá tradice římské církve vypráví o apoštolu Petrovi, že během Neronova pronásledování křesťanů utíkal z města. Na cestě potkal Ježíše, který kráčel opačným směrem než on, a proto se ho překvapeně zeptal: „Pane, kam jdeš?“ Ježíš mu odpověděl: „Jdu do Říma, aby mě znova ukřižovali.“ V tu chvíli Petr pochopil, že má Pána následovat s odvahou až do krajnosti, ale zejména pochopil, že na této cestě nebude nikdy sám. Byl s ním Ježíš, který ho miloval až k smrti na kříži. Ano, Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy, naše problémy, naše utrpení, i ta nejhlubší.

Zamyšlení: Základní poselství evangelia (kerygma) zní: Ježíš Kristus tě miluje, dal svůj život, aby tě zachránil, a nyní je denně živý po tvém boku, aby tě osvěcoval, posiloval a osvobozoval.

Úkol: Následující týden umožňuje více proniknout do tajemství víry. Snaž se dobře prožít obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a vigilie Zmrtvýchvstání. Jsou to ty nejkrásnější liturgické obřady, které církev zná. Dobrému prožití pomůže, když si dopředu přečteš texty a seznámíš se s průběhem obřadů (lze nalézt na www.liturgie.cz).

Přímluvy

Bratři a sestry, náš Pán, Ježíš Kristus s pokorou přijal lidské tělo i s jeho slabostmi a ve všem se nám podobal kromě hříchu. Má s námi slabými soucit, a přestože je Králem, vydal se za nás služebníky na smrt. Děkujme mu za jeho dobrotu a prosme:

  • Prosíme tě za našeho papeže Františka. Posiluj ho ve službě, která tak připomíná tvou starost o každého člověka, zvláště o slabé a odstrkované.
  • Pomáhej nám prožít velikonoční třídenní v radosti z vykoupení.
  • Přiváděj ty, kteří dar víry dosud nemají, k poznání, že také pro ně jsi trpěl, byl ukřižován, umřel jsi a vstal z mrtvých.
  • Posiluj mladé lidi, kteří tě v těchto dnech doprovází na tvé křížové cestě, aby tě dokázali vidět, milovat a soužit ti v trpících bližních.
  • Pamatuj ve své lásce na všechny, kteří díky válečným konfliktům, přírodním katastrofám či nemocem nesou na sobě viditelně tvůj kříž.
  • Popřej všem, kterým jsi dal účast na své velikonoční hostině, podíl na jejím naplnění ve věčnosti.

Pane Ježíši, Králi nebe i země, který vládneš z kříže, klaníme se ti a děkujeme ti, neboť jsi nás svým křížem vykoupil a pozvedl k slávě Božích dětí.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.